Kreative Trøndelag
Charlottenlund VGS > Om oss > Aktuelt > Universitetsskole

Vi er universitetsskole!

Skolen vår og Charlottenlund ungdomsskole er valgt ut som universitetsskoler! Dette er et spennende prosjekt som vil prege skolesamfunnet i årene fremover. Prosjektet skal bidra til utvikling av lærerutdanningen og skoleutvikling, og det overordnede målet er å utvikle en bedre skole for elevene.

NTNU

 

NTNU har i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune startet et femårig prosjekt med å utvikle en universitetsskolesatsning. Modellen for satsningen er universitetssykehuset. Både St. Olavs Hospital og NTNU er godt fornøyd med hvordan dette bidrar til utvikling, både for utdanning og forskning innen medisin og utvikling av tilbudet ved sykehuset. Ungdomsskoler og videregående skoler i Trondheim ble invitert i februar 2015 til å søke om å delta i universitetsskoleprosjektet. På vår skole gjennomførte vi en grundig prosess for å kartlegge om de ansatte ønsket av vi skulle søke. Prosessen viste et solid flertall både blant lærere innen studiespesialisering og yrkesfaglige programområder for at vi skulle søke. Det gleder oss derfor at Charlottenlund videregående skole ble valgt som den videregående skolen til prosjektet. Charlottenlund ungdomsskole deltar også i satsningen, noe som gir oss gode samarbeidsmuligheter fremover.

Logoer samarbeid universitetsskoler

 

Universitetsskolesatsningen vil prege hele skolesamfunnet ved Charlottenlund videregående skole på ulikt vis i årene fremover. Foreløpig vet vi ikke så mye konkret om hva dette vil føre til, men her er et utdrag av føringene som er gitt så langt for satsningen:

 

Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU er i gang med å planlegge opprettelsen av universitetsskoler i Trondheim. Samarbeidsprosjektet tar utgangspunkt i universitetssykehusmodellen og henter erfaringer fra universitetsskolemodellene som er utviklet i Oslo og Tromsø. Skolene skal drive med forskning og utviklingsarbeid til beste for elevens læring og en fremtidsrettet lektorutdanning. Universitetsskolene skal være en arena for utprøving av innovativ undervisning. I prosjektperioden skal to skoler, en ungdomsskole og en videregående, inngå et tett samarbeid med NTNU om dette arbeidet. Første fase i prosjektet er foreslått satt til 1.8.2015 – 1.1.2019. Partene må før perioden utløper avgjøre prosjektets videre utvikling.

 

Mål med universitetsskoleprosjektet: 

- å utvikle en bedre skole for elevene

- styrke skolens evne til å utvikle seg og forbedre lærernes kompetanse

- styrke lektorutdanningen gjennom større integrering av disiplinfag, profesjonsfag og praksis

- styrke mulighetene for skolerelevant forskning og utviklingsarbeid i skole og lektorutdanning


Erfaringene fra Universitetskolene skal deles med andre skoler og bidra til å styrke utviklingen av ungdomsskoler og videregående skoler i Sør-Trøndelag. Oppstart vil bli høsten 2015, og vil i første omgang starte med en prosjektleder som skal sørge for etablering av samarbeid mellom skoler, skoleeiere og NTNU. Fra 2016 vil prosjektet utvides med delte stillinger mellom skole og universitet, tilbud om skolebaserte kurs i veiledning og FoU-arbeid, samt forsøk med nye stillingskategorier for lærere. I prosjektperioden tas det også sikte på å etablere en ph.d -stilling på hver av skolene som rekrutteres fra skolens personale. At lærere får tilbud om å ta en ph. d i jobben sin vil være helt nytt i Norge, og kan bidra til at lærere som ønsker å drive forsknings- og utviklingsarbeid forblir i skolen. 

På universitetsskolene forventes det at mange lærere har, eller ønsker å ta, videreutdanning i veiledning og FoU-arbeid. NTNU vil legge til rette for at dette blir skolebasert videreutdanning.


Utskriftsvennlig versjon